Maarn/Maarsbergen 2009: Bewoners voor behoud dorpskarakter

Nieuws

Het afgelopen jaar is tijdens diverse bijeenkomsten gebleken welk belang de inwoners van Maarn en Maarsbergen hechten aan behoud van de schaalgrootte van beide dorpen. Stevige discussies tijdens de informatie-avonden over de structuurvisie waarin grootscheepse bouwplannen voor Maarsbergen werden gepresenteerd.

MAARN/MAARSBERGEN - Onder het kopje Maarn in de Structuurvisie 2030 staat te lezen: ‘De inwoners hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het behoud van het groene en rustige karakter van de plaats en dit waar mogelijk te versterken.’ Diverse bouwprojecten zijn de revue gepasseerd in 2009.

door Monique José Timmermans

Verzet in Maarsbergen

Een nieuw industrieterrein en de bouw van 5000 woningen vielen verkeerd. Hans van Oirschot investeerde uren per week om zich te verdiepen in de materie en liet zich op alle fronten niet onbetuigd. De plannen voor het bouwen van de duizenden huizen zijn uit de structuurvisie geschrapt. Desondanks zocht Van Oirschot het hogerop: ,,Er moet samengewerkt worden voor fatsoenlijke plannen. De A12, woningbouw en natuurbeheer grijpen allemaal in elkaar. Het kan toch niet waar zijn dat de overheid een ecoduct voorziet dat vervolgens uitkomt in de locatie voor een nieuwe woonwijk of het industrieterrein van de gemeente. Er zouden niet allemaal deelprojecten maar één integraal plan voor A12 en Utrechtse Heuvelrug moeten komen.” Volgens Van Oirschot krijgt hij bij hogere overheden en instanties beter gehoor dan bij de gemeente.

In Maarn was sprake van kleinschalige bouwprojecten die gemoederen bezig hielden. Zo heeft het plan om een woonwijk te realiseren aan de Planetenbaan het niet gehaald. Er is niet gezegd dat er nooit gebouwd mag worden, maar in ieder geval niet op de aanvankelijk beoogde schaal. In relatie met deze plannen stond het wegvallen van de mogelijkheid tot huizenbouw aan de Buursteeg. De huidige SVMM locatie is ongeschikt geacht voor woningbouw wegens de hoogspanningsleidingen die er lopen. Voor het industrieterrein op de hoek Amersfoortseweg/Maarnse Grindweg is een woningbouwplan gepresenteerd. Omwonenden kwamen in verzet, zij zagen liever behoud van het huidige industrieterreintje. Ook ondernemers vroegen zich af op welke locatie zij hun bedrijven zouden kunnen vestigen nu onzekerheid over het voortbestaan van de Maarnse lokatie hoogtij viert. Een onderzoek naar (de behoefte aan) bedrijventerreinen in de gemeente wordt opgestart.

Op het hotelgebied is voortgang geboekt. Motel Maarsbergen bereikte het hoogste punt en voorstellen voor realisatie van een hotel bij de Grote Bloemheuvel en herstel van het monument zijn goed ontvangen in de commissie Ruimte. Het centrumplan Maarn en daarmee invulling van het Buntplein blijven projecten van de lange adem.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Gemeenteraad akkoord met bouwplan Sportlaan Driebergen 9 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (2): ‘Een revolutie of burgeroorlog is niet ondenkbeeldig’ 11 uur geleden
Afbeelding
‘Sport niet opnieuw op slot bij volgende coronagolf’ 13 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Politiek eist alsnog maatregelen Donderbergrotonde 15 uur geleden
Afbeelding
Station Driebergen-Zeist krijgt dertig OV-ebikes 17 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Erkenning voor persoonlijk werk van Jenny Boot: ‘Altijd spannend om aan de buitenwereld te tonen’ 20 uur geleden
Afbeelding
Maand van de geschiedenis bij Museum Huis Doorn 29 sep, 19:45