De door Provinciale Staten gekozen Westvariant is in nauwe samenspraak met inwoners en belanghebbenden uitgewerkt. Afgelopen winter heeft alleen het bestuur van de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen (VBMM) een beroepsschrift ingediend tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder. De Raad van State heeft dit beroep op 25 maart niet-ontvanke...