Navraag bij de gemeente leert dat twee van de drie datalekken in 2019 te maken hadden met het berichtenverkeer via e-mail. Het derde datalek betrof een persoonsgegeven dat per abuis was opgenomen in een procedureel stuk. Volgens een gemeentelijke voorlichter was de impact in alle gevallen laag en zijn alle betrokkenen geïnformeerd.