Het uitstel is volgens kartrekker Carlos Genders van de actie, fractievoorzitter van de VVD in Leusden, niet helemaal wat de briefschrijvers wilden. ,,Het is namelijk zó 1 oktober'', aldus Genders. ,,Voorlopig kunnen er nog geen publieksbijeenkomsten worden belegd. En het is echt nodig om deze ingrijpende maatregelen goed met elkaar te bespreken. In de zomer kunnen we ook weinig. En daarna is het al bijna zover.''

MOTIE Genders dient mogelijk half april namens de VVD-fractie in de gemeenteraad van Leusden een motie in die het college oproept uitstel te bepleiten. Die motie wordt overgenomen door andere VVD-fracties in de Utrechtse gemeenteraden. Het vormde ook de basis voor de open brief die woensdag werd gepubliceerd. 

OPLOSSINGEN OP MAAT Het gaat  in essentie allemaal om de afspraken die de landelijke overheid maakte in het wereldwijd gesteunde Akkoord van Parijs (ook bekend als het Klimaatakkoord) om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Met name de uitstoot van het broeikasgas CO2 moet de komende jaren fors worden teruggedrongen. Nederland heeft ervoor gekozen in samenhangende regio's naar oplossingen op maat te zoeken. Voor een deel gaat het daarbij om methoden om alternatieve, duurzame energie op te wekken.

Bijeenkomsten voor publiek zijn voorlopig niet mogelijk en in de zomer kunnen we ook weinig

WINDMOLENS EN ZONNEPARKEN De stuurgroepen Regionale Energie Strategie (RES) (onderdeel van het Nationaal Programma) hebben de opdracht gekregen om regionaal plannen uit te werken die ertoe moeten leiden dat de CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft wordt teruggedrongen. De plannen die de RES regionaal maakt hebben bijvoorbeeld betrekking op het plaatsen van windmolens, de aanleg van zonnevelden, de plaatsing van zonnepanelen op daken en op geluidswallen langs snelwegen en meer. Zaken die nuttig en noodzakelijk zijn, maar die niet altijd meteen enthousiast onthaald worden door burgers die er rechtstreeks mee te maken krijgen. 

INSPRAAK In de provincie Utrecht zijn drie regio's benoemd waar dit soort plannen voor worden gemaakt. De plannen zijn in concept gereed. Het is de bedoeling die via inspraakprocedures met belanghebbenden te bespreken, voordat de plannen definitief worden ingediend. Volgens de oorspronkelijke planning zou de inspraak uiterlijk 1 juni moeten zijn afgerond. 

ZORGEN In de open brief, ondertekend door vrijwel alle VVD-fracties in de Utrechtse gemeenteraden, waterschapsbestuurders en statenleden in de provincie van liberalen huize, breken de briefschrijvers vooral een lans voor een zorgvuldige inspraak: ,,Onze zorgen gaan uit naar de voorgenomen participatie. In de komende weken zouden gemeenteraden en Provinciale Staten met hun bestuurders en achterban, inwoners en ondernemers uit de gemeenten en provincie, in gesprek gaan over het concept-plan. Is het haalbaar en betaalbaar? Wat betekent het voor de leefomgeving? Welke kansen zijn er voor ondernemers en coöperaties? Zijn er voldoende waarborgen om te komen tot een plan met draagvlak?'', aldus de briefschrijvers. 

,,Deze vragen vergen een intensief gesprek, waarbij je elkaar ook in de ogen moet kunnen kijken. Met de huidige rijksrichtlijnen vanwege het coronavirus is het echter onmogelijk bijeenkomsten te organiseren die participatie goed mogelijk maken'', vinden de ondertekenaars van de brief.

Deze vragen vergen een intensief gesprek, waarbij je elkaar ook in de ogen moet kunnen kijken

LEUSDER HEI Carlos Genders wijst op de ingrijpende gevolgen die de regionale plannen voor zijn gemeente kunnen hebben. ,,Uit de conceptplannen blijkt dat Leusden hoog scoort als het gaat om plaatsen waar windturbines kunnen komen. Er zijn in de regio 17 potentiële plekken aangewezen, waarvan 14 in Leusden (met name op de Leusderhei)  en 3 in Woudenberg. Ik vind het vreemd dat er kennelijk nergens anders in onze regio plek voor zou zijn. Het voelt alsof er wel relatief veel van onze gemeente gevraagd.'' 

Wat Genders betreft reden genoeg om de consequenties met inwoners en andere belanghebbenden goed te bespreken.

door Daan Bleuel

Archief BDUmedia/Leusder Krant
Foto: Archief BDUmedia/Leusder Krant
Carlos Genders.